Program lojalnościowy


Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego

Zmiany w Rgulaminie programu lojalnościowego ,,Społem znaczy razem''

                                    Aneks nr 1

                Do Regulaminu programu lojalnościowego

,,Społem znaczy razem’’ z dnia 01.07.2020r

 1. Organizator wprowadza w Regulaminie programu lojalnościowego ,,Społem znaczy razem’’ następujące zmiany;                                                                             &6 pkt3 otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1punkt, natomiast za zgromadzone 125punktów przysługuje bon o wartości 10złotych, za 250punktów przysługuje bon o wartości 20złotych a za 500punktów przysługuje 50 złotych. Podane wartości mają charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.

 

           &6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec stycznia każdego roku. (Pierwsza dezaktywacja dnia 31.01.2021r).

 

2.Zmiana regulaminu wprowadzona niniejszym aneksem wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od daty powiadomienia uczestników programu na stronie www.garwolin.spolem.org.pl

3.Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegaja zmianie.

 


Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

 

§1. Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizator – "Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Garwolinie, ul. Nadwodna 9, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143856
 2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy Razem” prowadzony przez Organizatora.
 3. Placówka handlowa – placówki oferujące towary lub usługi w ramach Programu.
 4. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.
 7. Karta – plastikowa lub elektroniczna karta Uczestnika Programu
 8. Kod karty – kod EAN na Karcie, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty do jego transakcji i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
 9. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu.
 10. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z Organizatorem.
 11. Bon – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w Placówkach handlowych objętych Programem towarów, których wartość  odpowiada wartości nominalnej bonu.
 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach dodatkowych promocji.
 13. Punkty dodatkowe - punkty, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi za zakup odpowiednio oznaczonych produktów lub z innych powodów określonych każdorazowo przez Organizatora.
 14. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.garwolin.spolem.org.pl  
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu punktów.
 2. Program prowadzony jest w Placówkach handlowych, objętych Programem i oznaczonych logo Programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista Placówek handlowych, biorących udział w Programie.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie Placówce handlowej i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na Stronie Programu, www.garwolin.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Placówkach handlowych, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem rejestracyjnym.
 5. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta poprzez stronę www.garwolin.spolem.org.pl , poprzez infolinię nr tel. (25) 682 22 41  lub w dowolnym sklepie organizatora – poprzez terminal PeP.
 6. Karta jest własnością Organizatora. Zgubienie karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone do organizatora e-mailem na adres: handlowy@pssgarwolin.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (25) 682 22 41,  w dni robocze, w godzinach 800-1400

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane kontaktowe swojego Inspektora Ochrony Danych [zapis stosujemy, jeśli IOD został powołany], z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: kadry@pssgarwolin.pl , a także nr telefonu (25) 682 22 41 wew. 37.
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest  udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

§ 5  Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

 

§ 6 Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz Karty gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w Placówkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, doładowań oraz opłaty rachunków.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty kasjerowi, odczytanie Kodu Karty i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 100 punktów przysługuje Bon o wartości 10złotych, a za zgromadzenie 400 punktów Bon za 50 zł. Podane wartości mają charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja Stanu kont Uczestników Programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 5. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6.  W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane Punkty dodatkowe lub Nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji, na zasadach dobrowolności.
 7. W przypadku zwrotu towaru przy zakupie, którego naliczone zostały punkty, ich liczba zostanie skorygowana na Koncie Uczestnika o wartość zwrotu.

 

 

 

§ 7. Wymiana punktów na Bony

 

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Bony, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów we wszystkich placówkach handlowych Organizatora.
 2. W celu wymiany punktów na Bon, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, powinien dokonać złożenia dyspozycji o wydruku Bonu. Nagroda w postaci Bonu zostanie wydana przy kasie z terminala płatniczego lub - w wyjątkowych przypadkach - dostarczona przez Organizatora do wskazanej przez Uczestnika Placówki handlowej, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty dokonania przez Uczestnika zamówienia takiego Bonu.
 3. Bon zostanie wydany Uczestnikowi po okazaniu Karty oraz podaniu dnia urodzenia Uczestnika (identyfikacja tej danej dokona się poprzez terminal płatniczy).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie e-bonów na podstawie skradzionych lub utraconych kart klienta.
 5. Po odebraniu Bonu z Konta Uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości Bonu ilość punktów.
 6. Bon ważny jest wyłącznie w Placówkach handlowych Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystania Bonu w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia otrzymania Bonu. Po tym terminie Bon traci ważność i Uczestnik straci prawo wykorzystania Bonu, a jednocześnie punkty odpowiadające wartości Bonu nie będą zwrócone na Konto Uczestnika.
 7. Bon posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji Bonu w danej Placówce handlowej, Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 8. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 9. W przypadku gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w Placówce handlowej, pocztą na adres Organizatora, pocztą e-mail na adres:  sekretariat@pssgarwolin.pl  lub za pomocą formularza na Stronie Programu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie  do 14 dni.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na Stronie Programu, z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z ważnych przyczyn. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej na Stronie Programu oraz w Placówkach handlowych.
 3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do Bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Bonu zgodnie z § 5 lub odbioru Nagrody dodatkowej w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia Bonu, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r

 

 

§1. Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizator – "Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Garwolinie, ul. Nadwodna 9, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143856
 2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy Razem” prowadzony przez Organizatora.
 3. Placówka handlowa – placówki oferujące towary lub usługi w ramach Programu.
 4. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.
 7. Karta – plastikowa lub elektroniczna karta Uczestnika Programu
 8. Kod karty – kod EAN na Karcie, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty do jego transakcji i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
 9. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu.
 10. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z Organizatorem.
 11. Bon – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w Placówkach handlowych objętych Programem towarów, których wartość  odpowiada wartości nominalnej bonu.
 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach dodatkowych promocji.
 13. Punkty dodatkowe - punkty, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi za zakup odpowiednio oznaczonych produktów lub z innych powodów określonych każdorazowo przez Organizatora.
 14. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.garwolin.spolem.org.pl  
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu punktów.
 2. Program prowadzony jest w Placówkach handlowych, objętych Programem i oznaczonych logo Programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista Placówek handlowych, biorących udział w Programie.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie Placówce handlowej i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na Stronie Programu, www.garwolin.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Placówkach handlowych, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem rejestracyjnym.
 5. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta poprzez stronę www.garwolin.spolem.org.pl , poprzez infolinię nr tel. (25) 682 22 41  lub w dowolnym sklepie organizatora – poprzez terminal PeP.
 6. Karta jest własnością Organizatora. Zgubienie karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone do organizatora e-mailem na adres: handlowy@pssgarwolin.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (25) 682 22 41,  w dni robocze, w godzinach 800-1400

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane kontaktowe swojego Inspektora Ochrony Danych [zapis stosujemy, jeśli IOD został powołany], z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: kadry@pssgarwolin.pl , a także nr telefonu (25) 682 22 41 wew. 37.
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest  udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

§ 5  Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

 

§ 6 Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz Karty gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w Placówkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, doładowań oraz opłaty rachunków.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty kasjerowi, odczytanie Kodu Karty i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 100 punktów przysługuje Bon o wartości 10złotych, a za zgromadzenie 400 punktów Bon za 50 zł. Podane wartości mają charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja Stanu kont Uczestników Programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 5. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6.  W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane Punkty dodatkowe lub Nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji, na zasadach dobrowolności.
 7. W przypadku zwrotu towaru przy zakupie, którego naliczone zostały punkty, ich liczba zostanie skorygowana na Koncie Uczestnika o wartość zwrotu.

 

 

§ 7. Wymiana punktów na Bony

 

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Bony, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów we wszystkich placówkach handlowych Organizatora.
 2. W celu wymiany punktów na Bon, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, powinien dokonać złożenia dyspozycji o wydruku Bonu. Nagroda w postaci Bonu zostanie wydana przy kasie z terminala płatniczego lub - w wyjątkowych przypadkach - dostarczona przez Organizatora do wskazanej przez Uczestnika Placówki handlowej, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty dokonania przez Uczestnika zamówienia takiego Bonu.
 3. Bon zostanie wydany Uczestnikowi po okazaniu Karty oraz podaniu dnia urodzenia Uczestnika (identyfikacja tej danej dokona się poprzez terminal płatniczy).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie e-bonów na podstawie skradzionych lub utraconych kart klienta.
 5. Po odebraniu Bonu z Konta Uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości Bonu ilość punktów.
 6. Bon ważny jest wyłącznie w Placówkach handlowych Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystania Bonu w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia otrzymania Bonu. Po tym terminie Bon traci ważność i Uczestnik straci prawo wykorzystania Bonu, a jednocześnie punkty odpowiadające wartości Bonu nie będą zwrócone na Konto Uczestnika.
 7. Bon posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji Bonu w danej Placówce handlowej, Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 8. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 9. W przypadku gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w Placówce handlowej, pocztą na adres Organizatora, pocztą e-mail na adres:  sekretariat@pssgarwolin.pl  lub za pomocą formularza na Stronie Programu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie  do 14 dni.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na Stronie Programu, z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z ważnych przyczyn. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej na Stronie Programu oraz w Placówkach handlowych.
 3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do Bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Bonu zgodnie z § 5 lub odbioru Nagrody dodatkowej w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia Bonu, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r

 

 

§1. Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizator – "Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Garwolinie, ul. Nadwodna 9, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143856
 2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy Razem” prowadzony przez Organizatora.
 3. Placówka handlowa – placówki oferujące towary lub usługi w ramach Programu.
 4. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.
 7. Karta – plastikowa lub elektroniczna karta Uczestnika Programu
 8. Kod karty – kod EAN na Karcie, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty do jego transakcji i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
 9. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu.
 10. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z Organizatorem.
 11. Bon – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w Placówkach handlowych objętych Programem towarów, których wartość  odpowiada wartości nominalnej bonu.
 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach dodatkowych promocji.
 13. Punkty dodatkowe - punkty, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi za zakup odpowiednio oznaczonych produktów lub z innych powodów określonych każdorazowo przez Organizatora.
 14. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.garwolin.spolem.org.pl  
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu punktów.
 2. Program prowadzony jest w Placówkach handlowych, objętych Programem i oznaczonych logo Programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista Placówek handlowych, biorących udział w Programie.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie Placówce handlowej i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na Stronie Programu, www.garwolin.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Placówkach handlowych, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem rejestracyjnym.
 5. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta poprzez stronę www.garwolin.spolem.org.pl , poprzez infolinię nr tel. (25) 682 22 41  lub w dowolnym sklepie organizatora – poprzez terminal PeP.
 6. Karta jest własnością Organizatora. Zgubienie karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone do organizatora e-mailem na adres: handlowy@pssgarwolin.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (25) 682 22 41,  w dni robocze, w godzinach 800-1400

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane kontaktowe swojego Inspektora Ochrony Danych [zapis stosujemy, jeśli IOD został powołany], z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: kadry@pssgarwolin.pl , a także nr telefonu (25) 682 22 41 wew. 37.
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest  udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

§ 5  Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

 

§ 6 Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz Karty gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w Placówkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, doładowań oraz opłaty rachunków.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty kasjerowi, odczytanie Kodu Karty i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 100 punktów przysługuje Bon o wartości 10złotych, a za zgromadzenie 400 punktów Bon za 50 zł. Podane wartości mają charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja Stanu kont Uczestników Programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 5. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6.  W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane Punkty dodatkowe lub Nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji, na zasadach dobrowolności.
 7. W przypadku zwrotu towaru przy zakupie, którego naliczone zostały punkty, ich liczba zostanie skorygowana na Koncie Uczestnika o wartość zwrotu.

 

 

§ 7. Wymiana punktów na Bony

 

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Bony, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów we wszystkich placówkach handlowych Organizatora.
 2. W celu wymiany punktów na Bon, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, powinien dokonać złożenia dyspozycji o wydruku Bonu. Nagroda w postaci Bonu zostanie wydana przy kasie z terminala płatniczego lub - w wyjątkowych przypadkach - dostarczona przez Organizatora do wskazanej przez Uczestnika Placówki handlowej, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty dokonania przez Uczestnika zamówienia takiego Bonu.
 3. Bon zostanie wydany Uczestnikowi po okazaniu Karty oraz podaniu dnia urodzenia Uczestnika (identyfikacja tej danej dokona się poprzez terminal płatniczy).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie e-bonów na podstawie skradzionych lub utraconych kart klienta.
 5. Po odebraniu Bonu z Konta Uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości Bonu ilość punktów.
 6. Bon ważny jest wyłącznie w Placówkach handlowych Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystania Bonu w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia otrzymania Bonu. Po tym terminie Bon traci ważność i Uczestnik straci prawo wykorzystania Bonu, a jednocześnie punkty odpowiadające wartości Bonu nie będą zwrócone na Konto Uczestnika.
 7. Bon posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji Bonu w danej Placówce handlowej, Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 8. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 9. W przypadku gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w Placówce handlowej, pocztą na adres Organizatora, pocztą e-mail na adres:  sekretariat@pssgarwolin.pl  lub za pomocą formularza na Stronie Programu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie  do 14 dni.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na Stronie Programu, z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z ważnych przyczyn. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej na Stronie Programu oraz w Placówkach handlowych.
 3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do Bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Bonu zgodnie z § 5 lub odbioru Nagrody dodatkowej w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia Bonu, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r

 

 

§1. Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizator – "Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Garwolinie, ul. Nadwodna 9, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143856
 2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy Razem” prowadzony przez Organizatora.
 3. Placówka handlowa – placówki oferujące towary lub usługi w ramach Programu.
 4. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.
 7. Karta – plastikowa lub elektroniczna karta Uczestnika Programu
 8. Kod karty – kod EAN na Karcie, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru Karty do jego transakcji i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.
 9. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do Programu.
 10. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z Organizatorem.
 11. Bon – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w Placówkach handlowych objętych Programem towarów, których wartość  odpowiada wartości nominalnej bonu.
 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach dodatkowych promocji.
 13. Punkty dodatkowe - punkty, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi za zakup odpowiednio oznaczonych produktów lub z innych powodów określonych każdorazowo przez Organizatora.
 14. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.garwolin.spolem.org.pl  
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu punktów.
 2. Program prowadzony jest w Placówkach handlowych, objętych Programem i oznaczonych logo Programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista Placówek handlowych, biorących udział w Programie.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie Placówce handlowej i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na Stronie Programu, www.garwolin.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Placówkach handlowych, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem rejestracyjnym.
 5. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta poprzez stronę www.garwolin.spolem.org.pl , poprzez infolinię nr tel. (25) 682 22 41  lub w dowolnym sklepie organizatora – poprzez terminal PeP.
 6. Karta jest własnością Organizatora. Zgubienie karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone do organizatora e-mailem na adres: handlowy@pssgarwolin.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (25) 682 22 41,  w dni robocze, w godzinach 800-1400

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane kontaktowe swojego Inspektora Ochrony Danych [zapis stosujemy, jeśli IOD został powołany], z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: kadry@pssgarwolin.pl , a także nr telefonu (25) 682 22 41 wew. 37.
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest  udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

§ 5  Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

 

§ 6 Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz Karty gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w Placówkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, doładowań oraz opłaty rachunków.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty kasjerowi, odczytanie Kodu Karty i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 100 punktów przysługuje Bon o wartości 10złotych, a za zgromadzenie 400 punktów Bon za 50 zł. Podane wartości mają charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja Stanu kont Uczestników Programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 5. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6.  W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane Punkty dodatkowe lub Nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji, na zasadach dobrowolności.
 7. W przypadku zwrotu towaru przy zakupie, którego naliczone zostały punkty, ich liczba zostanie skorygowana na Koncie Uczestnika o wartość zwrotu.

 

 

§ 7. Wymiana punktów na Bony

 

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Bony, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów we wszystkich placówkach handlowych Organizatora.
 2. W celu wymiany punktów na Bon, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, powinien dokonać złożenia dyspozycji o wydruku Bonu. Nagroda w postaci Bonu zostanie wydana przy kasie z terminala płatniczego lub - w wyjątkowych przypadkach - dostarczona przez Organizatora do wskazanej przez Uczestnika Placówki handlowej, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty dokonania przez Uczestnika zamówienia takiego Bonu.
 3. Bon zostanie wydany Uczestnikowi po okazaniu Karty oraz podaniu dnia urodzenia Uczestnika (identyfikacja tej danej dokona się poprzez terminal płatniczy).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie e-bonów na podstawie skradzionych lub utraconych kart klienta.
 5. Po odebraniu Bonu z Konta Uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości Bonu ilość punktów.
 6. Bon ważny jest wyłącznie w Placówkach handlowych Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystania Bonu w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia otrzymania Bonu. Po tym terminie Bon traci ważność i Uczestnik straci prawo wykorzystania Bonu, a jednocześnie punkty odpowiadające wartości Bonu nie będą zwrócone na Konto Uczestnika.
 7. Bon posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji Bonu w danej Placówce handlowej, Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 8. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 9. W przypadku gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w Placówce handlowej, pocztą na adres Organizatora, pocztą e-mail na adres:  sekretariat@pssgarwolin.pl  lub za pomocą formularza na Stronie Programu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie  do 14 dni.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na Stronie Programu, z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z ważnych przyczyn. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej na Stronie Programu oraz w Placówkach handlowych.
 3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do Bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Bonu zgodnie z § 5 lub odbioru Nagrody dodatkowej w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia Bonu, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r